Menu

Wat is integriteit op de werkvloer?

Integriteit op de werkvloer vormt de ruggengraat van een organisatie en staat centraal in het creëren van een betrouwbare en respectvolle werkomgeving. Maar wat houdt integriteit op de werkvloer precies in? In essentie is het een uitbreiding van integer handelen, waarbij individuen niet alleen handelen volgens hun eigen normen en waarden, maar ook in lijn met de normen en waarden van de organisatie waar ze deel van uitmaken.

Integer handelen betekent eerlijk, oprecht en consistent handelen volgens persoonlijke morele en ethische principes. Het gaat om het nemen van verantwoordelijke beslissingen, het erkennen van fouten en het respecteren van anderen, ongeacht de situatie of persoonlijke belangen. Integriteit op de werkvloer voegt hier nog een dimensie aan toe door de nadruk te leggen op handelen in overeenstemming met de normen en waarden van de organisatie. Principes zoals eerlijkheid, betrouwbaarheid, transparantie, respect voor collega's en klanten, het vermijden van belangenconflicten en het beschermen van vertrouwelijke informatie vormen de kern van integriteit op de werkvloer.

Meer informatie

Eckcellent vertrouwenspersoon integriteit
Externe vertrouwenspersoon bij integriteitskwesties

Soorten integriteit schendingen op de werkvloer

Het bewaken van integriteit op de werkvloer is van cruciaal belang om een gezonde en ethische werkomgeving te behouden. Desondanks kunnen er situaties ontstaan waarin de integriteit wordt geschonden. Enkele veelvoorkomende vormen van integriteitschendingen op de werkvloer zijn:

 • Misstanden: Situaties waarin medewerkers zich bezighouden met onethisch gedrag, zoals het achterhouden van belangrijke informatie, misleiding of manipulatie. Het gaat bij een misstand om ernstige zaken: het maatschappelijk belang is in het geding of er is sprake of dreiging van een groot gevaar voor personen, de volksgezondheid of de openbare veiligheid.
 • Belangenverstrengeling: Situaties waarin medewerkers hun persoonlijke belangen laten prevaleren boven die van de organisatie, zoals het aannemen van steekpenningen of het aangaan van zakelijke relaties waarin ze persoonlijk belang hebben.
 • Fraude: Het opzettelijk misleiden van anderen met als doel financieel gewin, zoals het vervalsen van documenten, het manipuleren van financiële gegevens of het stelen van bedrijfsmiddelen.
 • Diefstal: Het onrechtmatig toe-eigenen van eigendommen van de organisatie, zoals diefstal van geld, goederen of intellectueel eigendom.
 • Machtsmisbruik: Het gebruikmaken van de positie of autoriteit binnen de organisatie om anderen te manipuleren, te controleren of te benadelen voor persoonlijk gewin.
 • Corruptie: Het misbruiken van macht of invloed voor persoonlijk of zakelijk gewin, vaak in ruil voor gunsten, geld of andere voordelen.
 • Omkoping: Het aanbieden of accepteren van geld, goederen of diensten om iemand te beïnvloeden of om een gunst te verkrijgen, in strijd met de integriteit van de organisatie.

Waarom kiezen voor Eckcellent vertrouwenspersonen?

Voorkom escalatie
Voorkom escalatie

Veel conflicten kunnen professioneel worden opgelost, voordat deze tot een kritisch niveau escaleren.

Voorkom verzuim & verloop
Voorkom verzuim & verloop

De voornaamste reden voor verloop van medewerkers is te wijten aan een ongezond werkklimaat.

Kostenbesparend
Kostenbesparend

Met een vertrouwenspersoon bescherm je alle werknemers voor een vast tarief per jaar.

Beschikbaarheid gegarandeerd
Beschikbaarheid gegarandeerd

Wij staan altijd voor je medewerkers klaar en kunnen altijd binnen één dag aan contact voldoen.

Lopend door gebouw Conversatie met klant

Integriteit op de werkvloer bevorderen

De integriteit binnen je organisatie kun je waarborgen en bevorderen door een integriteitsbeleid te implementeren. Dit beleid begint met het vastleggen van de normen en waarden in een gedragscode of een gedragscode integriteit. Deze code fungeert als een leidraad voor gewenst gedrag binnen de organisatie en geeft richting aan de acties van medewerkers in verschillende situaties. Naast het opstellen van een gedragscode zijn er verschillende andere manieren om integriteit op de werkvloer te bevorderen:

 • Compliance: Het naleven van wet- en regelgeving, governancecodes en interne beleidsmaatregelen draagt bij aan het bevorderen van integriteit. Door duidelijke richtlijnen en procedures te volgen, kunnen medewerkers ethisch handelen en mogelijke integriteitsschendingen voorkomen.
 • Klokkenluidersregeling: Het instellen van een klokkenluidersregeling biedt medewerkers een veilige en vertrouwelijke manier om integriteitskwesties en misstanden te melden.
 • Ondernemingsraad: De betrokkenheid van de ondernemingsraad bij het integriteitsbeleid van de organisatie kan bijdragen aan het waarborgen van de belangen van medewerkers en het bevorderen van een cultuur van integriteit en ethisch handelen.
 • Vertrouwenspersoon: Het aanstellen van een vertrouwenspersoon integriteit biedt medewerkers een vertrouwelijk platform om integriteitskwesties en ongewenste omgangsvormen te bespreken en advies te krijgen. Een vertrouwenspersoon kan ook bijdragen aan het verbeteren van beleid en procedures om integriteit te bevorderen. Je kunt kiezen voor een interne of een externe vertrouwenspersoon.
 • Training en educatie: Door medewerkers regelmatig te trainen en te informeren over integriteitskwesties, ethische dilemma's en de gedragscode van de organisatie, kunnen zij zich bewust worden van hun verantwoordelijkheden en de waarde van integriteit binnen de organisatie.

Het verschil tussen compliance en integriteit

Hoewel compliance en integriteit vaak in dezelfde context worden besproken, zijn het twee verschillende concepten die elk een unieke focus hebben binnen een organisatie. Compliance richt zich op het naleven van wet- en regelgeving, governancecodes, beleidsmaatregelen en standaarden. Het is gericht op het voldoen aan specifieke vereisten zoals anti-witwassen, anticorruptie, productveiligheid, cybersecurity en andere regelgeving die van toepassing is op de activiteiten van een organisatie. Compliance is essentieel om te voldoen aan externe eisen en om juridische en regelgevende risico's te beperken.

Integriteit daarentegen gaat verder dan alleen het volgen van regels. Het is een ethische houding die individuen aanzet tot het maken van moreel juiste keuzes, zelfs in afwezigheid van specifieke regels. Integriteit op de werkvloer omvat eerlijk en ethisch handelen en het nemen van verantwoordelijkheid voor eigen acties. Het draait om het handhaven van hoge normen van gedrag, ongeacht externe voorschriften. Integriteit is van belang voor het opbouwen van vertrouwen binnen een organisatie en het bevorderen van een positieve werkcultuur.

Vertel me meer

Eckcellent overleg in integriteit ondersteuning

Vertrouwenspersoon integriteit en ongewenste omgangsvormen

Door het aanstellen van een vertrouwenspersoon integriteit investeer je als organisatie in het welzijn van je medewerkers en het handhaven van een integere bedrijfscultuur. Het is een stap in de richting van het bevorderen van integriteit op de werkvloer en het creëren van een werkomgeving waarin iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt. De vertrouwenspersoon integriteit fungeert als een vertrouwelijk aanspreekpunt voor medewerkers die te maken krijgen met integriteitskwesties of ongewenste omgangsvormen, zoals pesten, discriminatie, of seksuele intimidatie.

Als externe vertrouwenspersoon integriteit kan Eckcellent organisaties ondersteunen bij het vervullen van deze wettelijke verplichting. Onze deskundige en onafhankelijke vertrouwenspersonen bieden een neutrale en vertrouwelijke omgeving waarin medewerkers hun integriteitskwesties kunnen bespreken en waar nodig advies en ondersteuning kunnen krijgen.

Vrijblijvend contact opnemen

Vertrouwenspersoon integriteit en ongewenste omgangsvormen
Contact Eckcellent

Direct in contact komen? Wij helpen je graag

Mocht je geïnteresseerd zijn of meer informatie willen ontvangen, neem dan gerust contact met ons op.

Contact
Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies conform regelgeving van de Autoriteit Persoonsgegevens. De cookies worden dus niet gebruikt voor marketingdoeleinden. Bekijk voor meer informatie ons privacybeleid.
Ik begrijp het